Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim • +48 58 682 32 13 • sekretariat@zso1.pl

Liceum Ogólnokształcące nr 1 • +48 58 682 36 10 • liceum@zso1.pl

Home 9 Rekrutacja
https://uonetplus.vulcan.net.pl/pruszczgdanski/

Zasady rekrutacji do I klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 1

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim

obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024

Zasady rekrutacji zostały opracowane na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych, przedszkoli, szkół i placówek
 • Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Zarządzenia Nr 11/2023 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2023/2024

Terminy dotyczące przyjęć do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim:

Składanie dokumentów do Liceum Ogólnokształcącego Nr 1

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 15 maja 2023 do 20 czerwca 2023 do godz. 15:00

Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 1 sierpnia 2023 do 3 sierpnia 2023 do godz. 15:00

Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 23 czerwca 2023 do 12 lipca 2023 do godz. 15:00

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 19 lipca 2023 do godz. 15:00

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 11 sierpnia 2023 do godz. 15:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 20 lipca 2023 do 26 lipca 2023 do godz. 15:00

Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 14 sierpnia 2023 do 17 sierpnia 2023 do godz. 15:00

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 27 lipca 2023 do godz. 14:00

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 18 sierpnia 2023 do godz. 14:00

Absolwent szkoły podstawowej ma do wyboru następujące klasy:

  Klasa I A – MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, geografia lub fizyka (do wyboru)

  Przedmiot uzupełniający – robotyka w kl. II i III 

  Pierwszy język obcy: język angielski

  Drugi język obcy: język niemiecki 

  Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia lub fizyka

  Klasa I B – HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA Z ELEMENTAMI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski

  Przedmiot uzupełniający: bezpieczeństwo publiczne w klasie I, II, III

  Pierwszy język obcy: rozszerzony język angielski

  Drugi język obcy: język niemiecki

  Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia

  Klasa I C – BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski

  Pierwszy język obcy: rozszerzony język angielski

  Drugi język obcy: język niemiecki

  Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia lub chemia

  Skip to content