Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim • +48 58 682 32 13 • sekretariat@zso1.pl

Liceum Ogólnokształcące nr 1 • +48 58 682 36 10 • liceum@zso1.pl

Home 9 Rekrutacja
https://uonetplus.vulcan.net.pl/pruszczgdanski/

Zasady rekrutacji do I klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 1
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 W Pruszczu Gdańskim
obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 dla absolwentów szkoły podstawowej

Zasady rekrutacji zostały opracowane na podstawie:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania p postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Zarządzenie Nr 7/2021 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2021roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2021/2022.

Terminy dotyczące przyjęć do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim:

Składanie dokumentów do Liceum Ogólnokształcącego Nr 1

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r. do godz. 15:00

Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 3.08.2021 r. do 5.08.2021 r.

Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 25.06.2021 r. do 14.07.2021 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 22.07.2021 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 16.08.2021 r.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 23.07.2021 r. do 30.07.2021 do godz. 15:00

Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 17.08.2021 r. do 20.08.2021 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 02.08.2021 r. do godz. 14:00

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 23.08.2021 r.

Absolwent szkoły podstawowej ma do wyboru następujące klasy:

  Klasa I A
  matematyczno-informatyczna z robotyką

  • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka.
  • Przedmiot uzupełniający – robotyka w klasie II i III.
  • Pierwszy język obcy- język angielski.
  • Drugi język obcy – język niemiecki.
  • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki, informatyka.

   Klasa I B
   humanistyczno-językowa z elementami bezpieczeństwa publicznego

   • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski.
   • Przedmiot uzupełniający – bezpieczeństwo publiczne w I i II klasie.
   • Pierwszy język obcy- język angielski.
   • Drugi język obcy – język niemiecki.
   • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia.

    Klasa I C
    medyczno- przyrodnicza

    • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: Biologia, geografia, chemia (do wyboru od klasy II),
    • Pierwszy język obcy – język angielski,
    • Drugi język obcy – język niemiecki,
    • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia.